Principis

Principis que fonamenten el nostre projecte educatiu

  • La cura de totes les persones que formem la comunitat educativa.
  • Valoració i acceptació de la diversitat: flexibilitat en els ritmes evolutius, en les metodologies, els processos, etc.
  • L’infant com a protagonista actiu del seu procés aprenentatge i de vida, donant prioritat a la cura de la seva autoestima i creixement personal.
  • La relació amb l’entorn. La vida entra a l’escola a través de la mirada dels infants. La premsa diària és un punt essencial d’interrelació entre el medi escolar i social, per tal que esdevenir un espai de l’avui i l’ara.
  • La pràctica del diàleg i del treball cooperatiu, creant situacions d’aprenentatge on els infants poden aprendre els uns dels altres. Potenciant les habilitats socials, com ara saber estar, saber esperar, saber escoltar, saber debatre, etc.
  • L’aula com un espai obert entre matèries, propiciant el treball interdisciplinari, adquirint coneixements de les diferents àrees educatives de manera global.
  • L’adult com a acompanyant en el procés d’aprenentatge dels i les alumnes, interpretant la seva mirada i creant un entorn coherent en el seu procés de vida.
  • Un projecte educatiu on l’alumnat prengui consciència del propi cos, els seus desitjos, emocions; proporcionant-los un context on la diversitat de cossos, gèneres, sexualitats i cultures estigui representada i valorada.
  • Fem ús de les noves tecnologies com a eina significativa i de consulta.
  • Conscienciació de la cura del medi ambient a tota la comunitat educativa.
Scroll to Top