Projecte lingüístic

Aprenentatge i ús de les llengües

El document que ara presentem és un document de referència en el centre. Es fa servir a l’hora de prendre decisions i com a mesures organitzatives que permetin millorar el nivell acadèmic dels alumnes. Cada any es fan les concrecions i ajustos necessaris que queden recollides en el PAC. El PLC, igual que els altres documents prescriptius, impregnen la vida del centre i són coneguts per tota la comunitat escolar.

Aquest document vetllarà en tot moment per un ús no sexista de la llengua. També considerem de cabdal  importància que el llenguatge faci de mediador en les problemàtiques que cada cop sorgeixen amb més freqüència en el marc escolar. El centre busca constantment programes específics sobre la diversitat lingüística, interculturalitat i resolució de conflictes que es treballen a la tutoria, en les tutories individuals, amb les famílies i en les activitats extraescolars.

L’escola propicia i així ho recollirà el present document, crear un clima favorable al plurilingüisme i a la diversitat cultural.

Aquí podeu accedir al document en PDF.

Aquí adjuntem un article publicat a la revista de l’escola on s’explica com aprenem la llengua anglesa:

Scroll to Top